แบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง

“โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” สำหรับประชาชน

หมายเหตุ : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไป

ใส่หน้ากากอนามัย
อย่างไรให้ถูกวิธี

แมสปิดปากสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและการแพร่กระจายจากตัวเราสู่ผู้อื่น โดยแมสปิดปากควรใช้เมื่อ
1. เมื่อมีอาการป่วย
2. เมื่อคนรอบข้างมีอาการป่วย
3. เมื่อยู่สถานที่ที่มีเชื่อดรคหรือเกิดโรคระบาด

วิธีการใส่แมสที่ถูกต้อง
1.ต้องเลือกขนาดแมสปิดปากให้ถูกกับช่วงวัย
2.ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลล้างมือ
3.ดึงสายคล้องหูทั้งสองข้าง โดยเอาสีเขียวไว้ข้างนอก สีขาวอยู่ข้างใน
4. บีบลวดให้รับกับจมูก

ข้อมูลจาก รามาแชนแนล ช่องทางการรับชม true visions ช่อง 50 , HD 571

ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19
ภาพบรรยากาศ

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยจะมีการติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจ พร้อมทั้งขอความร่วมมือนักศึกษา/ อาจารย์/ บุคลากรทุกท่าน ในการปฏิบัติตามมาตรการช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2562

นอกจากนี้คณะฯ ได้เพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ของคณะ และอาคารเรียนรวม 2 ชั้น 3 โดยการอบโอโซนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำงานนักศึกษา ห้องสมุด และห้องต่างๆ ในคณะฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาการแพร่กระจายในครั้งนี้

รวมทั้งการให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ การทำความสะอาดพื้นทางเดิน ลิฟท์ ห้องน้ำ รวมถึงจุดสัมผัส เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ลูกบิด อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

--------------------------------------